Regulamin

Zasady korzystania ze strony internetowej

w domenie www.domdevelopment.com.pl

Postanowienia ogólne

Właścicielem strony internetowej w domenie www.domdevelopment.com.pl („Serwis”) jest Spółka Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Piłsudskiego 3, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031483 (zwana dalej „Dom Development”).

Serwis oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet stworzoną przez Dom Development, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez Dom Development.

Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu („Użytkownik”) potwierdza, że zapoznała się z niniejszymi zasadami korzystania z Serwisu („Regulamin”)

Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu.

Dom Development świadczy drogą elektroniczną (za pomocą Serwisu) usługi („Usługi”) polegające w szczególności na:

• udostępnianiu treści na indywidualne żądanie Użytkownika poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL (usługi informacyjne)

• umożliwieniu, w ramach udostępnieniu mechanizmu informatycznego, Użytkownikom otrzymywania treści z Serwisu na indywidualne żądanie Użytkownika (newsletter).

Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych działalnością spółki Dom Development.

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

Odpowiedzialność Dom Development

Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development mogą być uznane za rzetelne.

Dom Development dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Jedynym oficjalnym źródłem informacji giełdowych jest "Ceduła Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie".

Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

Dom Development zastrzega, że korzystanie z Serwisu możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
Dom Development nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

Dom Development nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Serwisie artykułach pochodzących od innych niż Dom Development wydawców polskich i zagranicznych.

Dom Development nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Dom Development.

Dom Development nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

Dom Development zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

Prawa własności intelektualnej

Dom Development udostępnia w Serwisie chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.

Dom Development udostępniając w Serwisie treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Wykorzystywanie danych ze strony zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Dom Development.

Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

Dom Development posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych.

Ochrona prywatności

Dom Development S.A. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację.

 Dom Development w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

Dom Development gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi.

Ochrona danych osobowych

Dom Development zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim przekazanym informacjom przez Użytkowników.

Dom Development zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Dom Development zgodnie z obowiązującym prawem.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dom Development, chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Dom Development.

Korzystając z Usług, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Dom Development dla celów marketingowych w zbiorach danych Dom Development. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

Użytkownik korzystając z Serwisu zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Dom Development na podany przez siebie adres elektroniczny (e-mail), zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204).

Postanowienia końcowe  

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2007r. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

 Dom Development ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu.

Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Dom Development pod adresem www.domdevelopment.com.pl

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.