Prawne zasady ustalania i wypłaty dywidendy

Dywidenda jest wypłacana akcjonariuszom raz do roku po zakończeniu roku obrotowego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom.

Akcje Dom Development SA nie są uprzywilejowane co do dywidendy. Oznacza to, że na każdą akcję przypada taka sama wartość wypłaconej dywidendy.

Informacje o wypłacie dywidendy Dom Development SA ogłaszane są w formie raportów bieżących. Prawo do dywidendy przysługuje inwestorom, na których rachunkach będą zapisane akcje Dom Development SA w dniu dywidendy.

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 KSH, organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Propozycję podziału zysku zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Zarząd. Zgodnie z art. 395 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

Art. 348 § 3 KSH stanowi, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od tego dnia.

Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej dziesięć dni. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW bieg tych terminów oblicza się biorąc pod uwagę dni robocze z wyłączeniem sobót. Roszczenie o wypłatę dywidendy podlega dziesięcioletniemu terminowi przedawnienia.

PL