Struktura akcjonariatu

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji
% kapitału % głosów
Groupe Belleforet S.à r.l. 14 155 941 55,30 55,30
PTE Allianz Polska S.A.* 2 504 229 9,78 9,78
Jarosław Szanajca - Prezes Zarządu 1 454 050 5,68 5,68
Grzegorz Kiełpsz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 1 280 750 5,00 5,00
Pozostali akcjonariusze 6 203 452 24,23 24,23
Ogółem 25 598 422 100,00 100,00
Nazwa akcjonariusza Liczba akcji
Groupe Belleforet S.à r.l. 14155941
PTE Allianz Polska S.A. 2504229
Jarosław Szanajca - Prezes Zarządu 1454050
Grzegorz Kiełpsz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 1280750
Pozostali akcjonariusze 6203452

 * Stan posiadania akcji przez PTE Allianz Polska S.A. podano zgodnie z zawiadomieniem  z dnia 05.01.2023 r. i obejmuje akcje w posiadaniu Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE 

 

PL