Struktura akcjonariatu

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji
% kapitału % głosów
Groupe Belleforet S.à r.l. 14 140 441 55,02 55,02
PTE Allianz Polska S.A.* 2 501 493 9,73 9,73
Jarosław Szanajca - Prezes Zarządu 1 454 050 5,66 5,66
Pozostali akcjonariusze 7 602 438 29,58 29,58
Ogółem 25 698 422 100,00 100,00
Nazwa akcjonariusza Liczba akcji
Groupe Belleforet S.à r.l. 14140441
PTE Allianz Polska S.A. 2501493
Jarosław Szanajca - Prezes Zarządu 1454050
Pozostali akcjonariusze 7602438

 * Stan posiadania akcji przez PTE Allianz Polska S.A. podano zgodnie z zawiadomieniem z dnia 15.05.2023 r. i obejmuje akcje w posiadaniu Allianz OFE

 

PL