Struktura akcjonariatu

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji
% kapitału % głosów
Groupe Belleforet S.à r.l. 14 140 441 54,81 54,81
PTE Allianz Polska S.A.* 2 501 493 9,70 9,70
Jarosław Szanajca - Prezes Zarządu 1 454 050 5,64 5,64
Pozostali akcjonariusze 7 702 438 29,86 29,86
Ogółem 25 798 422 100,00 100,00
Nazwa akcjonariusza Liczba akcji
Groupe Belleforet S.à r.l. 14140441
PTE Allianz Polska S.A. 2501493
Jarosław Szanajca - Prezes Zarządu 1454050
Pozostali akcjonariusze 7702438

 * Stan posiadania akcji przez PTE Allianz Polska S.A. podano zgodnie z zawiadomieniem z dnia 15.05.2023 r. i obejmuje akcje w posiadaniu Allianz OFE

 

PL