Struktura akcjonariatu

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji
% kapitału % głosów
Groupe Belleforet S.à r.l. 14 155 941 55,41 55,41
Jarosław Szanajca - Prezes Zarządu 1 454 050 5,69 5,69
Aviva OFE Aviva Santander* 1 313 383 5,14 5,14
Grzegorz Kiełpsz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 1 280 750 5,01 5,01
Pozostali akcjonariusze 7 344 298 28,75 28,75
Ogółem 25 548 422 100,00 100,00
Nazwa akcjonariusza Liczba akcji
Groupe Belleforet S.à r.l. 14155941
Jarosław Szanajca - Prezes Zarządu 1454050
Grzegorz Kiełpsz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 1280750
Aviva OFE Aviva Santander 1313383
Pozostali akcjonariusze 7344298

 * Stan posiadania akcji przez Aviva OFE Aviva Santander (dawniej Aviva OFE Aviva BZ WBK) podano według ostatniego zawiadomienia na dzień 11.07.2011r. jakie otrzymała Spółka od Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.

 

PL