WZA

Transmisja internetowa - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A.
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 czerwca 2024 roku
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie

Zarząd spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie informuje niniejszym, stosownie do treści art. 402[3] § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie wynosi 25.798.422 akcji oraz 25.798.422 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

 
3. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
Uchwały Zarządu  

a. Uchwała nr 02/03/24 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2023

 

b. Uchwała nr 01/05/24 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A.”

 

Załącznik do uchwały nr 01/05/24 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2024 roku

 

c. Uchwała nr 02/05/24 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2024 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. na dzień 19 czerwca 2024 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 02/05/24 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2024 roku

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 02/05/24 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2024 roku

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 02/05/24 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2024 roku

 

d. Uchwała nr 03/05/24 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2024 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 roku

 

e. Uchwała nr 04/05/24 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2024 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 roku

 
Uchwały Rady Nadzorczej  

a. Uchwała nr 01/05/24 z dnia 14 maja 2024 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2023

 

b. Uchwała nr 02/05/24 z dnia 14 maja 2024 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2023

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2023

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 

 

c. Uchwała nr 03/05/24 z dnia 14 maja 2024 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

d. Uchwała nr 04/05/24 z dnia 14 maja 2024 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A.”

 

Polityka wynagrodzeń

 

e. Uchwała nr 05/05/24 z dnia 14 maja 2024 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 roku

 
4. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz uwagi dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Załącznik do uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2024 roku

 

a. Uwagi do punktu nr 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023 roku

 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023 roku

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

 

b. Uwagi do punktu nr 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku 

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 
5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika   
6. Wzory pełnomocnictw do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dom Development S.A. z  siedzibą w Warszawie i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji oraz wzory oświadczeń o odwołaniu ww. pełnomocnictw  

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 czerwca 2024 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

 

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 czerwca 2024 i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

 
7. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 czerwca 2024 roku  
8. Kontakt: wza@domd.pl  

9. Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, Spółka niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka może przetwarzać dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania lub innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym dane osobowe ujawniane w trakcie i w zw. ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Administratorem danych osobowych jest Dom Development S.A. z siedzibą w 00-078 Warszawa, przy Pl. Piłsudskiego 3. Pełną treść przysługujących Pani/Panu informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zw. z realizacją ww. celu, odnajdą Państwo w dedykowanej klauzuli informacyjnej dostępnej pod linkiem: https://www.domd.pl/getmedia/3487ac45-124b-4d36-85b7-c208f6e428fe/Polityka-Prywatnosci-Inwestor-Warszawa.pdf

 

Z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@domd.pl

 
Transmisja internetowa - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A.
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 15 czerwca 2023 roku  
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie informuje niniejszym, stosownie do treści art. 402[3] § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi 25.698.422 akcji oraz 25.698.422 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

 
3. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
Uchwały Zarządu  

a. Uchwała nr 01/03/23 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2022

 

b. Uchwała nr 02/05/23 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. na dzień 15 czerwca 2023 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 02/05/23 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2023 roku 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 02/05/23 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2023 roku  

 

c. Uchwała nr 03/05/23 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 roku

 

d. Uchwała nr 04/05/23 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 roku

 
Uchwały Rady Nadzorczej  

a. Uchwała nr 01/04/23 z dnia 17 kwietnia 2023 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2022

 

b. Uchwała nr 02/05/23 z dnia 15 maja 2023 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2022

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2022

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 

 

c. Uchwała nr 04/05/23 z dnia 15 maja 2023 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

d. Uchwała nr 05/05/23 z dnia 15 maja 2023 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 roku

 
4. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz uwagi dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia   

a. Uwagi do punktu nr 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2022 roku

 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2022 roku 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 

b. Uwagi do punktu nr 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku 

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 
5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika   
6. Wzory pełnomocnictw do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji oraz wzory oświadczeń o odwołaniu ww. pełnomocnictw  

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 15 czerwca 2023 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

 

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 15 czerwca 2023 i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

 
7. Uzasadnienie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej spółki Dom Development S.A.  

E. Wojtkiewicz oświadczenie o niezależności

 

A.M Panasiuk oświadczenie o niezależności

 
8. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 15 czerwca 2023 roku   
9. Kontakt: wza@domd.pl  

10. Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, Spółka niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka może przetwarzać dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania lub innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym dane osobowe ujawniane w trakcie i w zw. ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Administratorem danych osobowych jest Dom Development S.A. z siedzibą w 00-078 Warszawa, przy Pl. Piłsudskiego 3. Pełna treść przysługujących Pani/Panu informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zw. z realizacją ww. celu, odnajdą Państwo na stronie: https://www.domd.pl/pl-pl/warszawa/polityka-prywatnosci-warszawa, w dedykowanej klauzuli informacyjnej: https://www.domd.pl/getmedia/49a5cd2a-8643-4a44-a62e-45353b968c88/Polityka-prywatnosci-relacje-inwestorskie-Warszawa.pdf

Z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@domd.pl

 

 

 

 

Transmisja internetowa - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 sierpnia 2022 roku
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Dom Development S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie informuje niniejszym, stosownie do treści art. 402[3] § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie wynosi 25.548.422 akcji oraz 25.548.422 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

 
3. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie.  
Uchwały Zarządu  

a. Uchwała nr 03/07/22 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. na dzień 30 sierpnia 2022 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 03/07/22 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 roku

Załącznik do projektu uchwały NWZA nr 5

Załącznik do projektu uchwały NWZA nr 7

Załącznik nr 2 do uchwały nr 03/07/22 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 roku

b. Uchwała nr 04/07/22 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie opinii Zarządu uzasadniającej powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określającej sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego

c. Uchwała nr 05/07/22 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 roku

d. Uchwała nr 06/07/22 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 roku

Uchwały Rady Nadzorczej  

a. Uchwała nr 01/07/22 z dnia 26 lipca 2022 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 roku

4. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz uwagi dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik do projektu uchwały NWZA nr 5

Załącznik do projektu uchwały NWZA nr 7

5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
6. Wzory pełnomocnictw do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. z  siedzibą w Warszawie i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji oraz wzory oświadczeń o odwołaniu ww. pełnomocnictw.  

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 sierpnia 2022 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 sierpnia 2022 i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

7. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 sierpnia 2022 roku  
8. Kontakt: wza@domd.pl  

9. Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, Spółka niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka może przetwarzać dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania lub innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym dane osobowe ujawniane w trakcie i w zw. ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Administratorem danych osobowych jest Dom Development S.A. z siedzibą w 00-078 Warszawa, przy Pl. Piłsudskiego 3. Pełna treść przysługujących Pani/Panu informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zw. z realizacją ww. celu, odnajdą Państwo na stronie: https://www.domd.pl/pl-pl/warszawa/polityka-prywatnosci-warszawa, w dedykowanej klauzuli informacyjnej: https://www.domd.pl/getmedia/49a5cd2a-8643-4a44-a62e-45353b968c88/Polityka-prywatnosci-relacje-inwestorskie-Warszawa.pdf

Z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@domd.pl

 

 

 

Transmisja internetowa - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A.
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2022 roku  
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie

Zarząd spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie informuje niniejszym, stosownie do treści art. 402[3] § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie wynosi 25.548.422 akcji oraz 25.548.422 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

 
3. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
Uchwały Zarządu  

a. Uchwała nr 02/05/22 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2021

 

b. Uchwała nr 03/05/22 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 03/05/22 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2022 roku 

 

Załącznik do projektu uchwały ZWZA nr 28

 

Załącznik do projektu uchwały ZWZA nr 31

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 03/05/22 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2022 roku  

 

c. Uchwała nr 04/05/22 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie opinii Zarządu uzasadniającej powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określającej sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego

 

d. Uchwała nr 05/05/22 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku

 

e. Uchwała nr 06/05/22 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku

 
Uchwały Rady Nadzorczej  

a. Uchwała nr 03/03/22 z dnia 16 marca 2022 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.: sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2021 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

 

b. Uchwała nr 02/04/22 z dnia 25 kwietnia 2022 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2021

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2021

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

 

c. Uchwała nr 01/05/22 z dnia 27 maja 2022 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

d. Uchwała nr 02/05/22 z dnia 27 maja 2022 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2021

 

e. Uchwała nr 03/05/22 z dnia 27 maja 2022 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku

 
4. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz uwagi dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Załącznik do projektu uchwały ZWZA nr 28

 

Załącznik do projektu uchwały ZWZA nr 31

 

a. Uwagi do punktu nr 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2021 roku

 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2021 roku

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

b. Uwagi do punktu nr 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 
5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
6. Wzory pełnomocnictw do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji oraz wzory oświadczeń o odwołaniu ww. pełnomocnictw  

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2022 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

 

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2022 i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

 
7. Uzasadnienie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej spółki Dom Development S.A.  

D. Podedworna-Tarnowska oświadczenie o niezależności

 

M. Moczulski oświadczenie o niezależności

 

K. Grzyliński oświadczenie o niezależności

 
8. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2022 roku  
9. Kontakt: wza@domd.pl  

10. Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, Spółka niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka może przetwarzać dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania lub innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym dane osobowe ujawniane w trakcie i w zw. ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Administratorem danych osobowych jest Dom Development S.A. z siedzibą w 00-078 Warszawa, przy Pl. Piłsudskiego 3. Pełna treść przysługujących Pani/Panu informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zw. z realizacją ww. celu, odnajdą Państwo na stronie: https://www.domd.pl/pl-pl/warszawa/polityka-prywatnosci-warszawa, w dedykowanej klauzuli informacyjnej: https://www.domd.pl/getmedia/49a5cd2a-8643-4a44-a62e-45353b968c88/Polityka-prywatnosci-relacje-inwestorskie-Warszawa.pdf

Z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@domd.pl

 

 

 

 

Transmisja internetowa - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A.
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 maja 2021 roku  
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie informuje niniejszym, stosownie do treści art. 402[3] § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie wynosi 25.398.422 akcji oraz 25.398.422 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

 
3. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
Uchwały Zarządu  

a. Uchwała nr 03/03/21 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2020

 

b. Uchwała nr 01/04/21 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 27 maja 2021 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

 

Załącznik do uchwały nr 01/04/21 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2021 roku

 

c. Uchwała nr 02/04/21 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 27 maja 2021 roku

 

d. Uchwała nr 03/04/21 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 27 maja 2021 roku

 
Uchwały Rady Nadzorczej  

a. Uchwała nr 11/03/21 z dnia 10 marca 2021 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.: sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2020 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

 

b. Uchwała nr 02/04/21 z dnia 8 kwietnia 2021 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

c. Uchwała nr 03/04/21 z dnia 8 kwietnia 2021 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2020 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

 

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2020 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

 

d. Uchwała nr 04/04/21 z dnia 8 kwietnia 2021 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

 

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

 

e. Uchwała nr 05/04/21 z dnia 8 kwietnia 2021 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2020

 

f. Uchwała nr 10/04/21 z dnia 19 kwietnia 2021 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

 

g. Uchwała nr 11/04/21 z dnia 19 kwietnia 2021 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 maja 2021 roku

 
4. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz uwagi dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

a. Uwagi do punktu nr 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2020 roku

 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2020 roku

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

 

b. Uwagi do punktu nr 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku - zewnętrzny podpis elektroniczny

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 
5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
6. Wzory pełnomocnictw do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji oraz wzory oświadczeń o odwołaniu ww. pełnomocnictw  

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 maja 2021 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

 

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 maja 2021 i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

 
7. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 maja 2021 roku  
8. Kontakt: wza@domd.pl  

9. Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, Spółka niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka może przetwarzać dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania lub innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym dane osobowe ujawniane w trakcie i w zw. z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Administratorem danych osobowych jest Dom Development S.A. z siedzibą w 00-078 Warszawa, przy Pl. Piłsudskiego 3. Pełna treść przysługujących Pani/Panu informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zw. z realizacją ww. celu, odnajdą Państwo na stronie: https://www.domd.pl/pl-pl/warszawa/polityka-prywatnosci-warszawa, w dedykowanej klauzuli informacyjnej: https://www.domd.pl/getmedia/49a5cd2a-8643-4a44-a62e-45353b968c88/Polityka-prywatnosci-relacje-inwestorskie-Warszawa.pdf

Z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@domd.pl

 
   

 

Transmisja internetowa - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A.
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2020 roku  
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie informuje niniejszym, stosownie do treści art. 402[3] § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie wynosi 25.218.422 akcje oraz 25.218.422 głosy z tych akcji. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

 
3. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
Uchwały Zarządu  

a. Uchwała nr 01/08/20 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2019

 

b. Uchwała nr 02/08/20 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

 

Załącznik do uchwały nr 02/08/20 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2020 roku - Projekty uchwał ZWZA

 

Załącznik do uchwały nr 02/08/20 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2020 roku - Polityka Wynagrodzeń

 

c. Uchwała nr 03/08/20 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 

d. Uchwała nr 04/08/20 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 
Uchwały Rady Nadzorczej  

a. Uchwała nr 03/03/20 z dnia 4 marca 2020 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.: sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

 

b. Uchwała nr 01/08/20 z dnia 4 sierpnia 2020 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

c. Uchwała nr 02/08/20 z dnia 4 sierpnia 2020 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2019 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

 

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2019 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

 

d. Uchwała nr 03/08/20 z dnia 4 sierpnia 2020 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

 

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

 

e. Uchwała nr 04/08/20 z dnia 4 sierpnia 2020 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2019

 

f. Uchwała nr 05/08/20 z dnia 4 sierpnia 2020 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A.”

 

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

 

g. Uchwała nr 06/08/20 z dnia 4 sierpnia 2020 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 
4. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz uwagi dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Załącznik do uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

 

a. Uwagi do punktu nr 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku

 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

 

b. Uwagi do punktu nr 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 
5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
6. Wzory pełnomocnictw do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji oraz wzory oświadczeń o odwołaniu ww. pełnomocnictw  

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2020 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

 

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2020 i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

 
7. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2020 roku  
8. Kontakt: wza@domd.pl  
9. Przetwarzanie danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, Spółka niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka może przetwarzać dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania lub innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym dane osobowe ujawniane w trakcie i w zw. z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Administratorem danych osobowych jest Dom Development S.A. z siedzibą w 00-078 Warszawa, przy Pl. Piłsudskiego 3. Pełna treść przysługujących Pani/Panu informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zw. z realizacją ww. celu, odnajdą Państwo na stronie: https://www.domd.pl/pl/polityka-prywatnosci-warszawa, w dedykowanej klauzuli informacyjnej: https://www.domd.pl/files/Polityka-prywatno%C5%9Bci-klauzule/DD-SA/Klauzula-informacyjna-relacje-inwestorskie.pdf Z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@domd.pl  
   
Transmisja internetowa - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A.
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 maja 2019 roku  
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie

Zarząd spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie informuje niniejszym, stosownie do treści art. 402[3] § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie wynosi 25.068.422 akcji oraz 25.068.422 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

 
3. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
Uchwały Zarządu  

a. Uchwała nr 04/03/19 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2018 oraz o przeznaczenie części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

 

b. Uchwała nr 01/04/19 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 30 maja 2019 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

 

Załącznik do uchwały nr 01/04/19 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2019 roku 

 

c. Uchwała nr 02/04/19 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii Zarządu uzasadniającej powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określającej sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego

 

d. Uchwała nr 03/04/19 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku

 

e. Uchwała nr 04/04/19 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku

 
Uchwały Rady Nadzorczej  

a. Uchwała nr 03/03/19 z dnia 6 marca 2019 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.: sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

 

b. Uchwała nr 01/04/19 z dnia 9 kwietnia 2019 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

c. Uchwała nr 02/04/19 z dnia 9 kwietnia 2019 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

 

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

 

d. Uchwała nr 03/04/19 z dnia 9 kwietnia 2019 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

 

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

 

e. Uchwała nr 04/04/19 z dnia 9 kwietnia 2019 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2018 oraz o przeznaczenie części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

 

f. Uchwała nr 05/04/19 z dnia 9 kwietnia 2019 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku

 
4. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz uwagi dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Załącznik do projektu uchwały ZWZA nr 27

 

a. Uwagi do punktu nr 8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

 

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018r.

 

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

 

b. Uwagi do punktu nr 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku

 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

 

Uchwała nr 03/03/19 z dnia 6 marca 2019 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.: sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

 

c. Uwagi do punktu nr 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Uchwała nr 03/03/19 z dnia 6 marca 2019 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.: sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

 

d. Uwagi do punktu nr 11a) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

 

e. Uwagi do punktu nr 11b) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 
5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
6. Wzory pełnomocnictw do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji oraz wzory oświadczeń o odwołaniu ww. pełnomocnictw  

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 maja 2019 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

 

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 maja 2019 i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

 
7. Uzasadnienie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej spółki Dom Development S.A.  

D. Podedworna-Tarnowska oświadczenie o niezależności

 

M. Moczulski oświadczenie o niezależności

 

K. Grzyliński oświadczenie o niezależności

 
8. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 maja 2019 roku  
9. Kontakt: wza@domd.pl  
10. Przetwarzanie danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, Spółka niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka może przetwarzać dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania lub innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym dane osobowe ujawniane w trakcie i w zw. z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Administratorem danych osobowych jest Dom Development S.A. z siedzibą w 00-078 Warszawa, przy Pl. Piłsudskiego 3. Pełna treść przysługujących Pani/Panu informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zw. z realizacją ww. celu, odnajdą Państwo na stronie: https://www.domd.pl/pl/polityka-prywatnosci-warszawa w dedykowanej klauzuli informacyjnej: https://www.domd.pl/files/Polityka-prywatno%C5%9Bci-klauzule/DD-SA/Klauzula-informacyjna-relacje-inwestorskie.pdf Z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:iodo@domd.pl  
 

 

Transmisja internetowa - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A.
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 7 czerwca 2018 roku
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie

Zarząd spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie informuje niniejszym, stosownie do treści art. 402[3] § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie wynosi 24.968.422 akcji oraz 24.968.422 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

 
3. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
Uchwały Zarządu  

a. Uchwała nr 01/03/18 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2017 oraz o przeznaczenie części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

b. Uchwała nr 06/03/18 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2017 oraz o przeznaczenie części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.

c. Uchwała nr 07/03/18 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 7 czerwca 2018 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

Załącznik do uchwały nr 07/03/18 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 roku

d. Uchwała nr 08/03/18 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 roku

e. Uchwała nr 09/03/18 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 roku

Uchwały Rady Nadzorczej  

a. Uchwała nr 02/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

b. Uchwała nr 03/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2017 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2017 roku

c. Uchwała nr 04/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

d. Uchwała nr 05/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2017 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2017 roku

e. Uchwała nr 06/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

f. Uchwała nr 07/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2017 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2017 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

g. Uchwała nr 08/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

h. Uchwała nr 09/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2017

i. Uchwała nr 10/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 roku

4. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz uwagi dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

a. Uwagi do punktu nr 8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2017 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

 

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2017 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

b. Uwagi do punktu nr 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2017 roku

 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2017 roku

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Uchwała nr 02/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Uchwała nr 03/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2017 roku

c. Uwagi do punktu nr 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2017 roku

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2017 roku

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Uchwała nr 04/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Uchwała nr 05/04/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2017 roku

d. Uwagi do punktu nr 11a) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2017 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2017 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

e. Uwagi do punktu nr 11b) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

6. Wzory pełnomocnictw do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z  siedzibą w Warszawie i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji oraz wzory oświadczeń o odwołaniu ww. pełnomocnictw

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 7 czerwca 2018 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 7 czerwca 2018 i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

7. Uzasadnienie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej spółki Dom Development S.A.

Oświadczenie o niezależności Pani Doroty Podedworny - Tarnowskiej

8. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 7 czerwca 2018 roku
9. Kontakt: wza@domd.pl  
   

 

PL