WZA

Transmisja internetowa - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A.

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 maja 2017 roku

 

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie

 

Zarząd spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie informuje niniejszym, stosownie do treści art. 402[3] § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie wynosi 24.868.422 akcji oraz 24.868.422 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

 

3. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

 

Uchwały Zarządu:

 

a. Uchwała nr 02/02/17 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2016 oraz dotyczącego dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

 

b. Uchwała nr 08/03/17 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 25 maja 2017 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

 

Załącznik do uchwały nr 08/03/17 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 marca 2017 roku

 

c. Uchwała nr 09/03/17 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie opinii Zarządu uzasadniającej powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określającej sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego

  

d. Uchwała nr 10/03/17 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 25 maja 2017 roku

  

e. Uchwała nr 11/03/17 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 25 maja 2017 roku

  
Uchwały Rady Nadzorczej:  

a. Uchwała nr 01/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku 

 

b. Uchwała nr 02/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2016 roku

  

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2016 roku 

 

c. Uchwała nr 03/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

 

d. Uchwała nr 04/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2016 roku

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2016 roku

 

e. Uchwała nr 05/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2016

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 
 Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.   

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

 

f. Uchwała nr 06/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

 
Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego  

g. Uchwała nr 07/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

 

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

  

h. Uchwała nr 08/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2016

 

i. Uchwała nr 09/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 maja 2017 roku

 
4. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz uwagi dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Załącznik do projektu uchwały ZWZA nr 22 

 

 a. Uwagi do punktu nr 8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze  

 

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

  

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

 

b. Uwagi do punktu nr 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2016 roku

 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2016 roku

 
  Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego wg MSSF za okres od 1  stycznia do 31 grudnia 2016   

Opinia o badanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

 

Uchwała nr 01/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

 

Uchwała nr 02/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2016 roku

 
 

c. Uwagi do punktu nr 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2016 roku

 
 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku    

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2016 roku

  
 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku    

Opinia o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

  

Uchwała nr 03/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

  

Uchwała nr 04/04/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2016 roku

  

d. Uwagi do punktu nr 11a) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2016 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2016 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

  

e. Uwagi do punktu nr 11b) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

  
 

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

  
 

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

  
 

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

  

5Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

 

6. Wzory pełnomocnictw do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z  siedzibą w Warszawie i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji oraz wzory oświadczeń o odwołaniu ww. pełnomocnictw

 
 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 maja 2017 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

  
 

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 maja 2017 i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

 
7. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 maja 2017   
8. Kontakt: wza@domd.pl  
9. Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad zadane przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy 25 maja 2017 roku  

 

Transmisja internetowa - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A.
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 2 czerwca 2016 roku
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie

Zarząd spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie informuje niniejszym, stosownie do treści art. 402[3] § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie wynosi 24.771.272 akcji oraz 24.771.272 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

W wyniku rejestracji przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Dom Development S.A. w dniu 17 maja 2016 r., ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie wzrosła do 24.782.592 akcji oraz 24.782.592 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela

 
3. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
Uchwały Zarządu  

a. Uchwała nr 03/02/16 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2015 oraz dotyczącego dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

b. Uchwała nr 03/03/16 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2015

c. Uchwała nr 11/03/16 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 2 czerwca 2016 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

Załącznik do uchwały nr 11/03/16 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2016 roku

d. Uchwała nr 12/03/16 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2016 roku

e. Uchwała nr 13/03/16 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2016 roku

Uchwały Rady Nadzorczej  

a. Uchwała nr 01/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

b. Uchwała nr 02/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2015 roku

c. Uchwała nr 03/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

d. Uchwała nr 04/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2015 roku

e. Uchwała nr 05/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2015

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

f. Uchwała nr 06/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2015 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2015 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

g. Uchwała nr 07/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

h. Uchwała nr 08/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2015

i. Uchwała nr 09/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2016 roku

4. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz uwagi dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

a. Uwagi do punktu nr 8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2015 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

 

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2015 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

b. Uwagi do punktu nr 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2015 roku

 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2015 roku

Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego wg MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Opinia o badanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 01/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 02/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2015 roku

c. Uwagi do punktu nr 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2015 roku

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2015 roku

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Opinia o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 03/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 04/04/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2015 roku

d. Uwagi do punktu nr 11a) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2015 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2015 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

e. Uwagi do punktu nr 11b) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

6. Wzory pełnomocnictw do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z  siedzibą w Warszawie i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji oraz wzory oświadczeń o odwołaniu ww. pełnomocnictw

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 2 czerwca 2016 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 2 czerwca 2016 i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

7. Uzasadnienia kandydatur na Członków Rady Nadzorczej spółki Dom Development S.A.

W. Bogucki oświadczenie o niezależności

M. Moczulski oświadczenie o niezależności

K. Grzyliński oświadczenie o niezależności

8. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 2 czerwca 2016 roku  
9. Kontakt: wza@domd.pl  
10. Pytania akcjonariuszy skierowane do Zarządu podczas obrad WZA wraz z odpowiedziami

 

Transmisja internetowa - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 stycznia 2016 roku.
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Dom Development S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie informuje niniejszym, stosownie do treści art. 402[3] § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi 24.771.272 akcji oraz 24.771.272 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
 
3. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie.  
Uchwały Zarządu  

a. Uchwała nr 01/12/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

Załącznik do uchwały nr 01/12/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 grudnia 2016 roku

b. Uchwała nr 02/12/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 roku

c. Uchwała nr 03/12/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 roku

Uchwały Rady Nadzorczej  

a. Uchwała nr 02/12/15 z dnia 11 grudnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 roku

4. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz uwagi dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
6. Wzory pełnomocnictw do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. z  siedzibą w Warszawie i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji oraz wzory oświadczeń o odwołaniu ww. pełnomocnictw.  

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 stycznia 2016 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 stycznia 2016 i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

7. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 stycznia 2016 roku.  
8. Kontakt: wza@domd.pl  

 

Transmisja internetowa - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A.
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 maja 2015 roku.
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie informuje niniejszym, stosownie do treści art. 402[3] § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi 24.771.272 akcji oraz 24.771.272 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
 
3. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie.  
Uchwały Zarządu  

a. Uchwała nr 01/02/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2014 oraz dotyczącego dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

b. Uchwała nr 01/04/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 28 maja 2015 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

Załącznik do uchwały nr 01/04/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2015 roku

Uchwała nr 02/04/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii Zarządu uzasadniającej powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określającej sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego

c. Uchwała nr 02/04/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii Zarządu uzasadniającej powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określającej sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego

d. Uchwała nr 03/04/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 28 maja 2015 roku

e. Uchwała nr 04/04/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 28 maja 2015 roku

f. Uchwała nr 07/04/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie uzasadnienia projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 28 maja 2015 roku, w sprawie połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

Załącznik do uchwały nr 07/04/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Plan Połączenia wraz z załącznikami

Bilans i rachunek zysków i strat Divina Sp. z o.o. na dzień 31 marca 2015 roku

Uchwały Rady Nadzorczej  

a. Uchwała nr 01/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

b. Uchwała nr 02/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku

c. Uchwała nr 03/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

d. Uchwała nr 04/04/14 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku

e. Uchwała nr 05/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

f. Uchwała nr 06/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

g. Uchwała nr 07/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2014

h. Uchwała nr 08/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 maja 2015 roku

i. Uchwała nr 09/04/15 z dnia 23 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczącej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 maja 2015 roku, w sprawie połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

4. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz uwagi dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 02/04/15 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii Zarządu uzasadniającej powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określającej sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego

Plan Połączenia dla Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

Bilans i rachunek zysków i strat Divina Sp. z o.o. na dzień 31 marca 2015 roku

a. Uwagi do punktu nr 8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

 

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

b. Uwagi do punktu nr 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku.

 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku

Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego wg MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Opinia o badanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Uchwała nr 01/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Uchwała nr 02/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku

c. Uwagi do punktu nr 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku.

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Opinia o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Uchwała nr 03/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Uchwała nr 04/04/15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku

d. Uwagi do punktu nr 11a) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

e. Uwagi do punktu nr 11b) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
6. Wzory pełnomocnictw do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji oraz wzory oświadczeń o odwołaniu ww. pełnomocnictw.  

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 maja 2015 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 maja 2015 i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

7. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 maja 2015 roku.

Uchwała nr 02/04/15 Zarządu Dom Development S.A.

Plan połączenia dla Dom Development S.A. i Divina Sp. z o.o.

Bilans i rachunek zysków i strat Divina Sp. z o.o. na dzień 31 marca 2015 roku

8. Kontakt: wza@domd.pl  
Transmisja internetowa - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A.
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22 maja 2014 roku.
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie informuje niniejszym, stosownie do treści art. 402[3] § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie wynosi 24.770.272 akcji oraz 24.770.272 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
 
3. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie.  
Uchwały Zarządu  

a. Uchwała nr 02/02/14 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2013 oraz o przeznaczenie części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

b. Uchwała nr 01/04/14 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 22 maja 2014 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

Załącznik nr 1 do uchwały nr 01/04/14 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2014 roku

c. Uchwała nr 02/04/14 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy

d. Uchwała nr 03/04/14 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 22 maja 2014 roku

e. Uchwała nr 04/04/14 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 22 maja 2014 roku

Uchwały Rady Nadzorczej  

a. Uchwała nr 01/04/14 z dnia 8 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

b. Uchwała nr 02/04/14 z dnia 8 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2013 roku

c. Uchwała nr 03/04/14 z dnia 8 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

d. Uchwała nr 04/04/14 z dnia 8 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2013 roku

e. Uchwała nr 05/04/14 z dnia 8 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

f. Uchwała nr 06/04/14 z dnia 8 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2013 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2013 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

g. Uchwała nr 07/04/14 z dnia 8 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2013 oraz o przeznaczenie części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

h. Uchwała nr 08/04/14 z dnia 8 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 maja 2014 roku

4. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz uwagi dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

a. Uwagi do punktu nr 8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2013 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

 

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2013 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

b. Uwagi do punktu nr 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2013 roku.

 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2013 roku

Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego wg MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Opinia o badanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Uchwała nr 01/04/14 z dnia 8 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Uchwała nr 02/04/14 z dnia 8 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2013 roku

c. Uwagi do punktu nr 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2013 roku.

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2013 roku

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Opinia o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Uchwała nr 03/04/14 z dnia 8 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Uchwała nr 04/04/14 z dnia 8 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2013 roku

d. Uwagi do punktu nr 11a) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2013 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2013 roku.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

e. Uwagi do punktu nr 11b) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
6. Wzory pełnomocnictw do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji oraz wzory oświadczeń o odwołaniu ww. pełnomocnictw.  

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22 maja 2014 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22 maja 2014 i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

7. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22 maja 2014 roku.
8. Kontakt: wza@domdevelopment.com.pl  

9. Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad zadane przed ZWZA 22 maja 2014 roku

Transmisja internetowa - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A.
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22 maja 2013 roku
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie

Zarząd Spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie informuje niniejszym, stosownie do treści art. 402[3] § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie wynosi 24.741.272 akcji oraz 24.741.272 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
 
3. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
Uchwały Zarządu  

a. 01/04/13 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 22 maja 2013 r. oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

Załącznik do Uchwały Nr 01/04/13 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2013 r.

b. UCHWAŁA NR 03/04/13 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2012

c. UCHWAŁA NR 04/04/13 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 22 maja 2013r.

d. UCHWAŁA NR 05/04/13 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 22 maja 2013 r.

Uchwały Rady Nadzorczej  

a. Uchwała nr 01/04/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A.za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

b. Uchwała nr 02/04/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2012 roku

c. Uchwała nr 03/04/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A.za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

d. Uchwała nr 04/04/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2012 roku

e. Uchwała nr 05/04/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku

f. Uchwała nr 06/04/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2012 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2012 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

g. Uchwała nr 07/04/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Spółki dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 maja 2013 roku

h. Uchwała nr 09/04/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2012

4. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz uwagi dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

a. Uwagi do punktu nr 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2012 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW

 

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2012 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

b. Uwagi do punktu nr 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2012 roku.

 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2012 roku

Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego wg MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Opinia o badanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Uchwała nr 01/04/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A.za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

Uchwała nr 02/04/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2012 roku

c. Uwagi do punktu nr 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2012 roku.

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2012 roku

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Opinia o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Uchwała nr 03/04/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A.za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

Uchwała nr 04/04/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2012 roku

d. Uwagi do punktu nr 11a) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2012 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2012 roku.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

e. Uwagi do punktu nr 11b) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku

5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

6. Wzory pełnomocnictw do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z  siedzibą w Warszawie i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji oraz wzory oświadczeń o odwołaniu ww. pełnomocnictw

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22 maja 2013 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22 maja 2013 i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

7. Uzasadnienia kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki Dom Development S.A.

W. Bogucki oświadczenie o niezależności

M. Moczulski oświadczenie o niezależności

K. Grzyliński oświadczenie o niezależności

8. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22 maja 2013 roku
9. Kontakt: wza@domdevelopment.com.pl  
Transmisja internetowa - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A.
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 23 maja 2012 roku
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie

Zarząd Spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie informuje niniejszym, stosownie do treści art. 402[3] § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie wynosi 24.670.397 akcji oraz 24.670.397 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
 
3. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
Uchwały Zarządu  

a. Uchwała Nr 01/04/12 Zarządu Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 23 maja 2012 r. oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

Załącznik do Uchwały Nr 01/04/12 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2012 r.

b. Uchwała Nr 02/04/12 Zarządu Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2011

c. Uchwała Nr 03/04/12 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii Zarządu uzasadniającej powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru Akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określającej sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego

d. Uchwała Nr 04/04/12 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 23 maja 2012 r.

e. Uchwała Nr 05/04/12 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 23 maja 2012 r.

Uchwały Rady Nadzorczej  

a. Uchwała nr 01/04/12 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku

b. Uchwała nr 02/04/12 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2011 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2011 roku

c. Uchwała nr 03/04/12 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku

d. Uchwała nr 04/04/12 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2011 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2011 roku

e. Uchwała nr 05/04/12 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2011

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku

f. Uchwała nr 06/04/12 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2011 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2011 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

g. Uchwała nr 07/04/12 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Spółki dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 maja 2012 roku

h. Uchwała nr 08/04/12 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2011

4. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie oraz uwagi dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

Załącznik do Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia Akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje

a. Uwagi do punktu nr 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2011 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

 

Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2011 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

b. Uwagi do punktu nr 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2011 roku.

 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2011 roku

Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego wg MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Opinia o badanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Uchwała nr 01/04/12 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku

Uchwała nr 02/04/12 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2011 roku

c. Uwagi do punktu nr 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2011 roku.

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2011 roku

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Opinia o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Uchwała nr 03/04/12 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku

Uchwała nr 04/04/12 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2011 roku

d. Uwagi do punktu nr 11a) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2011 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2011 roku.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

e. Uwagi do punktu nr 11b) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku

5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
6. Wzory pełnomocnictw do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z  siedzibą w Warszawie i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji oraz wzory oświadczeń o odwołaniu ww. pełnomocnictw  

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 23 maja 2012 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 23 maja 2012 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji

7. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 23 maja 2012 roku wraz z wynikami głosowań
8. Kontakt: wza@domdevelopment.com.pl  
Transmisja internetowa - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development SA
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 maja 2011 roku
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie

Zarząd Spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie informuje niniejszym, stosownie do treści art. 4023 § 1 pkt 2 Kodeks spółek handlowych, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie ogólna liczba akcji w spółce Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie wynosi 24.560.222 akcji oraz 24.560.222 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
 
3. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
Uchwały Zarządu  

I. UCHWAŁA NR 01/04/11 Zarządu Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 19 maja 2011 r. oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

  Załącznik do uchwał Zarządu nr 01/04/11 oraz nr 03/04/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r.

II. UCHWAŁA NR 02/04/11 Zarządu Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2010

III. UCHWAŁA NR 03/04/11 Zarządu Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 19 maja 2011 r.

  Załącznik do uchwał Zarządu nr 01/04/11 oraz nr 03/04/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r.

IV. UCHWAŁA NR 04/04/11 Zarządu Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 19 maja 2011 r.

Uchwały Rady Nadzorczej  

I. Uchwała nr 01/04/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w  sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

  Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

II. Uchwała nr 02/04/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w  sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w  2010 roku

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2010 roku

III. Uchwała nr 03/04/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w  sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

IV. Uchwała nr 04/04/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w  sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development w 2010 roku

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2010 roku

V. Uchwała nr 05/04/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w  sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2010

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

VI. Uchwała nr 06/04/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w  sprawie przyjęcia Oceny sytuacji spółki Dom Development S.A. w 2010 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

  Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2010 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

VII. Uchwała nr 07/04/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w  sprawie przyjęcia Oceny pracy Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w  2010 roku

  Ocena Pracy Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w 2010 roku, przygotowana zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, do przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

VIII. Uchwała nr 08/04/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w  sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Spółki dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 19 maja 2011 roku

IX. Uchwała nr 09/04/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w  sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2010

4. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie oraz uwagi dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z  siedzibą w Warszawie

a. Uwagi do punktu nr 8a) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie, tj. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2010 roku z  uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

 

  Ocena Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2010 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

b. Uwagi do punktu nr 8b) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie, tj. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki Oceny pracy Rady Nadzorczej Dom Development S.A. przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

 

  Ocena Pracy Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w 2010 roku, przygotowana zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, do przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

c. Uwagi do punktu nr 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z  działalności Dom Development S.A. w 2010 roku.

 

  Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2010 roku

Uchwała nr 01/04/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Uchwała nr 02/04/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2010 roku

d. Uwagi do punktu nr 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development w 2010 roku.

 

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2010 roku

Uchwała nr 03/04/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Uchwała nr 04/04/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development w  2010 roku

e. Uwagi do punktu nr 11a) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2010 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki Dom Development S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development w 2010 roku.

 

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z oceny sprawozdań

f. Uwagi do punktu nr 11b) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie, tj. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z  działalności Rady Nadzorczej w roku 2010.

 

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
6. Wzory pełnomocnictw do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z  siedzibą w Warszawie i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji oraz wzory oświadczeń o odwołaniu ww. pełnomocnictw  
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 maja 2011 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji - osoba fizyczna
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 maja 2011 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji - osoba prawna
  Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie w dniu 19 maja 2011 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z  akcji - osoba fizyczna
  Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w  Warszawie w dniu 19 maja 2011 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z  akcji - osoba prawna
7. Uzasadnienia kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki Dom Development S.A. oraz oświadczenia o niezależności kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.  
  K. Grzyliński – oświadczenie o niezależności
  K. Grzyliński – życiorys i uzasadnienie kandydatury
  M. Moczulski – oświadczenie o niezależności
  M. Moczulski – życiorys i uzasadnienie kandydatury
8. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 maja 2011 roku.
9. Kontakt: wza@domdevelopment.com.pl