Biegły rewident

Wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza powołuje również Komitet Audytu, do którego zadań należą w szczególności:

  • wydawanie rekomendacji Radzie Nadzorczej Spółki w sprawach dotyczących wyboru i odwoływania biegłego rewidenta
  • kontrola niezależności i obiektywności biegłego rewidenta, w szczególności pod kątem zmiany biegłego rewidenta oraz poziomu otrzymywanego wynagrodzenia
  • ocena prac biegłego rewidenta

Biegli rewidenci do badania ksiąg finansowych Spółki są wybierani do końca każdego roku obrotowego.