Biegły rewident

Wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza powołuje również Komitet Audytu, do którego zadań należą w szczególności:

  • wydawanie rekomendacji Radzie Nadzorczej Spółki w sprawach dotyczących wyboru i odwoływania biegłego rewidenta
  • kontrola niezależności i obiektywności biegłego rewidenta, w szczególności pod kątem zmiany biegłego rewidenta oraz poziomu otrzymywanego wynagrodzenia
  • ocena prac biegłego rewidenta

Wybór firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą następuje do końca kwietnia roku obrotowego, za który będzie badane sprawozdanie finansowe. 

 

W dniu 17 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza Dom Development S.A. wybrała PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 144, do badania rocznego sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, a także do przeglądu skróconego sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za okres sześciu miesięcy, zakończony 30 czerwca 2023 roku i skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A., sporządzonego za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku.

 

PL