Polityka Relacji Inwestorskich Dom Development S.A.

ZAKRES POLITYKI:

Polityka relacji inwestorskich Spółki Dom Development S.A. ("Spółka") powinna zapewnić akcjonariuszom i inwestorom powszechny i równy dostęp do rzetelnych i prawdziwych informacji na temat Spółki, dostosowanych do oczekiwań uczestników rynku kapitałowego. Informowanie rynku musi być systematyczne, terminowe, a przekazywane informacje - aktualne i pełne. Relacje inwestorskie, których elementem jest realizacja obowiązków informacyjnych, powinny kształtować pozytywny wizerunek Spółki wśród uczestników rynku kapitałowego w oparciu o przyjętą strategię komunikacyjną.

CEL POLITYKI:

Głównym celem polityki relacji inwestorskich jest budowanie zaufania oparte na systematycznym i wiarygodnym dialogu z rynkiem kapitałowym i osiągnięcie pełnej wyceny Spółki. Aktywna polityka informacyjna w ramach relacji inwestorskich powinna stanowić dodatkowy czynnik generujący wartość Spółki.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KONTAKT Z INWESTORAMI:

Zarząd Spółki bierze czynny udział w komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu, dyr. finansowy uczestniczą w kwartalnych konferencjach wynikowych, spotkaniach bezpośrednich "one-on-one" z analitykami i inwestorami oraz konferencjach inwestorskich organizowanych przez największe instytucje finansowe. IR Manager jest odpowiedzialny za bieżący kontakt telefoniczny z akcjonariuszami i inwestorami, udzielanie odpowiedzi na zapytania mailowe oraz zarządzanie przepływem informacji pomiędzy spółką a rynkiem kapitałowym, w tym informacji umieszczanych na stronie internetowej Spółki w sekcji relacje inwestorskie.

GRUPA DOCELOWA:

Spółka zapewnia równy dostęp do informacji wszystkim inwestorom i akcjonariuszom Spółki. Komunikacja spółki z zakresu IR skierowana jest zarówno do krajowych, jak i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, w tym w szczególności funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych, których strategią inwestycyjną jest długoterminowy wzrost wartości kapitału.

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH:

Spółka przekazuje inwestorom i akcjonariuszom Spółki rzetelne informacje umożliwiające podjęcie im decyzji inwestycyjnych. Informacje przekazywane w ramach polityki IR dotyczą informacji wymaganych przepisami prawa (raporty bieżące i okresowe oraz informacje poufne), jak również strategii Spółki, działalności operacyjnej, sytuacji finansowej oraz oceny otoczenia rynkowego. Spółka nie zdecydowała się na publikację prognoz finansowych, ale umieszcza na stronie internetowej prognozy i rekomendacje analityków zajmujących się Spółką oraz konsensus prognoz wyników finansowych sporządzony na podstawie oczekiwań biur maklerskich, publikowany przez Polską Agencję Prasową na ok. 2 tygodni przed terminem publikacji wyników kwartalnych przez Spółkę.

NARZĘDZIA KOMUNIKACJI:

Spółka prowadzi relacje inwestorskie samodzielnie korzystając ze wsparcia firmy zewnętrznej przy organizacji konferencji kwartalnych. Działania IR oparte są o szeroki wachlarz narzędzi komunikacji:

  • raporty bieżące i raporty okresowe w ramach obowiązków informacyjnych nałożonych na spółkę publiczną
  • spotkania bezpośrednie "one-on-one" z przedstawicielami instytucji rynku kapitałowego
  • konferencje kwartalne związane z publikacją wyników kwartalnych dla mediów finansowych i inwestorów instytucjonalnych
  • bieżący kontakt telefoniczny z uczestnikami rynku kapitałowego oraz reagowanie na zapytania mailowe
  • strona internetowa prowadzona w języku polskim i angielskim zawierająca informacje dotyczące ładu korporacyjnego, najważniejsze wydarzenia korporacyjne, wyniki finansowe, rekomendacje i prognozy analityków, notowania akcji Spółki, raporty bieżące i okresowe oraz prezentacje Spółki
  • udział w konferencjach inwestorskich organizowanych przez największe instytucje finansowe
  • komunikaty prasowe dotyczące najważniejszych wydarzeń w Spółce
  • transmisja Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy prowadzona w języku polskim i angielskim umożliwiająca drobnym akcjonariuszom, inwestorom zagranicznym lub innym odbiorcom śledzenie obrad walnego zgromadzenia
  • newslettery w formie elektronicznej.

OKRESY OGRANICZONEJ KOMUNIKACJI Z RYNKIEM:

W celu zwiększenia przejrzystości i utrzymania zasady równego dostępu do informacji Spółka wdrożyła zasadę ograniczenia komunikacji z rynkiem kapitałowym przed publikacją wyników finansowych. W związku z powyższym Spółka nie organizuje i nie uczestniczy w spotkaniach z analitykami i inwestorami na dwa tygodnie przed terminem publikacji wyników kwartalnych.

PLOTKI I SPEKULACJE RYNKOWE:

Zarząd Spółki nie komentuje plotek pojawiających się na rynku. Jeżeli okaże się, że plotki mają znaczący wpływ na cenę akcji, Spółka podejmie odpowiednie działania w porozumieniu z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

PL